ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ถุงเงิน จงรักชอบ

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล

รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

นาวาเอก

ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ

รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

นาวาเอก

สุวัฒน์ สุวัฒนะ

เสนาธิการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

วิวัฒน์ ขุนพรรณราย

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

นาวาเอก

สุเทพ พงษ์ศรีกุล

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

นาวาเอก

ดนุพล จาตกานนท์

ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ณัฐพล บุญมาทัต

รอง ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ยุทธพล สิงห์สถิตย์

ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด