ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล

รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

นาวาเอก

สถาพร สร้อยสอาด

รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

นาวาเอก

กฤษฎา จิระไตรพร

เสนาธิการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

นาวาเอก

ธานินทร์ สุพรรณพงศ์

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

นาวาเอก

อภิวัชร์ แสงทวีป

ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ณัฐพล บุญมาทัต

รอง ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ยุทธพล สิงห์สถิตย์

ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด