ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน

รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

นาวาเอก

สถาพร สร้อยสอาด

รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

นาวาเอก

ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล

เสนาธิการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

รักพงษ์ ตัณฑสุวรรณ

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

นาวาเอก

ธานินทร์ สุพรรณพงศ์

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

นาวาเอก

อภิวัชร์ แสงทวีป

ผอ. กองช่าง กองลำน้ำ

นาวาเอก

แสนย์ไท บัวเนียม

รอง ผอ. กองช่าง กองลำน้ำ

นาวาเอก

ทักษิณ วงษ์สุวรรณ

ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด