ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

อาภากร อยู่คงแก้ว

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

กรวิทย์ ฉายะรถี

รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

นาวาเอก

มนตรี สิขเรศ

รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

นาวาเอก

เขมณชาติ ศรีสรวล

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

นาวาเอก

ไพฑูรย์ ปานปลอด

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

นาวาเอก

ทักษิณ วงษ์สุวรรณ

ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด