ผู้บังคับบัญชา

พลเรือตรี

ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล

รองผู้บัญชาการ กองเรือลำน้ำ (๑)

นาวาเอก

ชาติชัย ปัณฑรนนทกะ

รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

นาวาเอก

สุวัฒน์ สุวัฒนะ

เสนาธิการกองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

กฤติธ์ภูสิทธิ ภูววัฒนสถิตย์

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

นาวาเอก

สาริน โพธิ์นาคเงิน

รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

นาวาเอก

ดนุพล จาตกานนท์

ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ศรายุทธ เพ็ญดี

รอง ผอ. กองช่าง กองเรือลำน้ำ

นาวาเอก

ฐัศนพนธ์ วุฒิกิตติสิน

ผู้บังคับหมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด