นาวาเอก ไพฑูรย์ ปานปลอด

  • นาวาเอก ไพฑูรย์ ปานปลอด

  • รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๒)

  • สมรส
  • -
  • -