นาวาเอก เขมณชาติ ศรีสรวล

  • นาวาเอก เขมณชาติ ศรีสรวล

  • รองเสนาธิการกองเรือลำน้ำ(๑)

  • สมรส
  • -
  • -