หน่วยงาน

ส่วนบัญชาการ
สำนักงาน เลขานุการกองทัพเรือ

สำนักงาน เลขานุการกองทัพเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทหารเรือ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทหารเรือ

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

ส่วนกำลังรบ
กองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๒

ทัพเรือภาคที่ ๒

ทัพเรือภาคที่ ๓

ทัพเรือภาคที่ ๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ

ส่วนยุทธบริการ
กรมอู่ทหารเรือ

กรมอู่ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมอุทกศาสตร์

กรมอุทกศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

ส่วนการศึกษาและวิจัย
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพเรือ

หน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.๑)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล.๒)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล.๒)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓(ศรชล.๓)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต๓(ศรชล.๓)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ศูนย์ ทสปช.ในทะเล)

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ศูนย์ ทสปช.ในทะเล)

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ฉก.นย.๔๑๑

ฉก.นย.๔๑๑

ส่วนกำลังรบ (กองเรือต่างๆ)
กองเรือตรวจอ่าว

กองเรือตรวจอ่าว

กองเรือฟริเกตที่ ๑

กองเรือฟริเกตที่ ๑

กองเรือฟริเกตที่ ๒

กองเรือฟริเกตที่ ๒

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองเรือดำน้ำ

กองเรือดำน้ำ

กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ

กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ

กองเรือยามฝั่ง

กองเรือยามฝั่ง

กองเรือลำน้ำ

กองเรือลำน้ำ

กองการบินทหารเรือ

กองการบินทหารเรือ

หน่วยบํญชาการสงคราม พิเศษทางเรือ

หน่วยบํญชาการสงคราม พิเศษทางเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ฐานทัพเรือสงขลา

ฐานทัพเรือสงขลา

ฐานทัพเรือพังงา

ฐานทัพเรือพังงา

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด