การจัดการความรู้

Release Date : 17-12-2015 13:40:57
การจัดการความรู้

การปฏิบัติในการลำเลียงเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ(รตล.)ไปเปลี่ยนที่ นรข. ปี 2552

การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์ติดท้าย (Mercury) ปี 2554

การป้องกันเรือจู่โจมลำน้ำจมเมื่อประสบเหตุท้องเรือแตกหรือทะลุ ปี 2554

การลำเลียงเรือจู่โจมลำน้ำโดยรถบรรทุก ปี 2556

การดูแลรักษาสายน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ติดท้ายให้ใช้งานได้ยาวนาน ปี 2556

การลำเลียงเรือจู่โจมลำน้ำโดยรางลำเลียงเรือ ปี 2557

การปฏิบัติงานร่วมระหว่างเรือจู่โจมลำน้ำ กับ เรือระบายพลขนาดใหญ่(ชุด ร.ล.มันนอก) ปี 2557

การลำเลียงเรือจู่โจมลำน้ำโดยรางลำเลียงเรือ ปี 2557

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ปี 2558

ทักษะการบังคับเรือปฏิบัติการตามลำน้ำต่อต้านการซุ่มโจมตี ปี 2558

การ รปภ.บุคคลสำคัญทางน้ำในพื้นที่ห่างไกล ปี 2559

การปฏิบัติการตามลำน้ำด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ ปี 2560

ภารกิจ วิสัยทัศน์ ของกองเรือลำน้ำ ปี 2561

การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2562