นาวาเอก สถาพร สร้อยสอาด

  • นาวาเอก สถาพร สร้อยสอาด

  • รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

  • สมรส
  • -
  • -