นาวาเอก มนตรี สิขเรศ

  • นาวาเอก มนตรี สิขเรศ

  • รองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ (๒)

  • สมรส
  • -
  • -