ในวันที่ 30 พ.ย.65 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ บูรณาการกำลังพลหน่วยในพื้นที่บางนา ได้แก่ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ กองร้อยรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) สำนักงานควบคุมอาคารที่

Release Date : 01-12-2022 10:38:33
ในวันที่ 30 พ.ย.65 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ บูรณาการกำลังพลหน่วยในพื้นที่บางนา ได้แก่ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ กองร้อยรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) สำนักงานควบคุมอาคารที่

ในวันที่ 30 พ.ย.65
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ บูรณาการกำลังพลหน่วยในพื้นที่บางนา ได้แก่ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ กองร้อยรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) สำนักงานควบคุมอาคารที่พักอาศัยส่วนกลางบางนา สำนักงานเขตบางนา     จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยการพัฒนาคูคลองบริเวณที่พักอาศัยส่วนกลาง ทร.บางนา และคูคลองในพื้นที่  กลน.กร. รวมทั้งการปลูกต้นไม้ริมคลองซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องร่วมมือกับชุมชนพัฒนาพื้นที่พักอาศัยให้มีสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม ปลอดภัย และยั่งยืนต่อไป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช           บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันที่ 30 พ.ย.65 พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ บูรณาการกำลังพลหน่วยในพื้นที่บางนา ได้แก่ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ กองร้อยรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) สำนักงานควบคุมอาคารที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง