ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี และตรวจการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน

Release Date : 03-04-2024 16:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี และตรวจการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567  พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี และตรวจการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี
ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567
พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
และตรวจการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน
2.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ห่างไกล
3.ให้โอวาทกับกำลังพลให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตน รวมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เป็นหลักสำคัญ
ทั้งนี้ในห้วงวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้จัดชุดฝึกทบทวนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี เพื่อฝึกทบทวนและเสริมความรู้ให้กับกำลังพล โดยเฉพาะ กำลังพลที่อยู่ปฏิบัติราชการต่อเนื่องให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในสาขาการปฏิบัติการตามลำน้ำ ทักษะการใช้อาวุธ การใช้และการบำรุงรักษาเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้ที่เข้ารับการฝึกทบทวนในครั้งนี้ ประกอบด้วยกำลังพลจากกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี 2 สถานีเรือ โดยมีนาวาเอก สาริน โพธิ์นาคเงิน รองเสนาธิการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น หัวหน้าชุดฝึกทบทวนฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี และตรวจการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567  พลเรือตรี ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง