พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2565วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหลักสูตรฯ นี้ เพื่อให้กำลังพลผลัดเปลี่ยน

Release Date : 14-09-2022 18:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2565วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหลักสูตรฯ นี้ เพื่อให้กำลังพลผลัดเปลี่ยน

ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. 
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ 
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหลักสูตรฯ นี้ เพื่อให้กำลังพลผลัดเปลี่ยนหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) วาระ ต.ค.65 สามารถปฏิบัติงานในเรือทุกชนิดที่มีใช้ในราชการ นรข. อีกทั้งสามารถปฏิบัติงานตามหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการ
ตามลำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกำลังพลจากสายวิทยาการ กองเรือยุทธการ และสายวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 83 นาย เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร ณ กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ประจำปีงบประมาณ 2565วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมหลักสูตรฯ นี้ เพื่อให้กำลังพลผลัดเปลี่ยน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง