พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 40 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

Release Date : 28-04-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 40 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 40 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดถนนทางเข้าชุมชนโยธินพัฒนา การเก็บขยะมูลฝอย และการตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 2 ข้างทาง รวมทั้งให้บริการประชาชนและแจกจ่ายอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565 ณ ชุมชนโยธินพัฒนา ตำบลสำโรง  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายกองทัพเรือ ในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชน ให้มีความสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันนี้มีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือลำน้ำ 
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  นายทหารฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลจิตอาสาของกองเรือลำน้ำ จำนวน 40 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง