ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้ารับโล่ ในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติ คุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

Release Date : 01-03-2023 16:22:54
ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พลเรือตรี ถุงเงิน  จงรักชอบ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เข้ารับโล่ ในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติ คุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พลเรือตรี ถุงเงิน จงรักชอบ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เข้ารับโล่ในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติ คุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุน คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภาโดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี ฯ เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงาน บุคคลที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์แก่คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ด้วยดีตลอดมา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พลเรือตรี ถุงเงิน  จงรักชอบ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ  เข้ารับโล่ ในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติ คุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง