พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป. ๖๕ ได้ให้โอวาทและแนวทางกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภ

Release Date : 15-02-2022 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป. ๖๕ ได้ให้โอวาทและแนวทางกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภ

ในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป. ๖๕ ได้ให้โอวาทและแนวทางกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย ความมุ่งหมายของการฝึกเพื่อให้กำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการอารักขาบุคคลสำคัญมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามยุทธวิธีปฏิบัติการตามลำน้ำ ทั้งในลักษณะรายบุคคล และเป็นชุดปฏิบัติการ
โดยจะทำการฝึกระหว่าง
วันที่ ๑๕-๒๖ ก.พ.๖๕ ในบริเวณพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา และ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย ของกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปี งป. ๖๕ ได้ให้โอวาทและแนวทางกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง