เรือในกองเรือลำน้ำ

Release Date : 29-01-2015 12:01:41
เรือในกองเรือลำน้ำ

_____________________________________________________________________________________________

เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (แบบใหม่)

(RIVERINE FAST PATROL BOAT)

- เป็นเรือประเภท : เรือตรวจการณ์ลำน้ำ

- ประเภทการใช้งาน  : เป็นเรือที่ใช้ลาดตระเวนคุ้มกันลำน้ำ สนับสนุนการยิงฝั่ง ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษแทรกซึมขึ้นสู่ฝั่ง และรับชุดปฏิบัติการพิเศษจากจุดนัดพบตามลำน้ำและบริเวณชายฝั่งทะเล  ป้องกันการแทรกซึมและรักษากฎหมายตามลำน้ำและชายฝั่งทะเล ติดตาม สกัดกั้น เรือที่ต้องสงสัยที่กระทำความผิด ถวายความปลอดภัยทางน้ำ/รักษาความปลอดภัยทางน้ำ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

_____________________________________________________________________________________________

เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ( รตล.)

RIVER  PATROL BOAT ( PBR.)

- เป็นเรือประเภท : เรือตรวจการณ์ลำน้ำ   

- ประเภทการใช้งาน : ลาดตระเวนคุ้มกันลำน้ำสนับสนุนยิงฝั่ง

__________________________________________________________________________________________

         เรือจู่โจมลำน้ำ (จลต.)

OUTBOARD MOTOR ASSAULT BOAT ( AB.M)

    - เป็นเรือประเภท : เรือจู่โจมลำน้ำเครื่องยนต์ติดท้าย  

    - ประเภทการใช้งาน : ลาดตระเวนคุ้มกันลำน้ำ

    ___________________________________________________________________________________

เรือ กร.๙๑๑

    - เป็นเรือประเภท : เรือใช้สอย 

    - ประเภทการใช้งาน : เป็นเรือพาหนะผู้ติดตามเสด็จฯ 

_______________________________________________________________________________________

  

เรือ กร.๙๑๒

                 -  เป็นเรือประเภท : เรือใช้สอย   

                 - ประเภทการใช้งาน  : เป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จฯ ในลำน้ำ

__________________________________________________________________________________________  

เรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ(กร.๙๑๓)

- เป็นเรือประเภท : ใช้สอย  

- ประเภทการใช้งาน : เป็นเรือพยาบาล

__________________________________________________________________________________________

 

เรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (กร.๑๑๓, กร.๑๑๔)

- เป็นเรือประเภท : ใช้สอย  (ได้รับมอบจากการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่าน กองทัพเรือ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๑)

__________________________________________________________________________________________

 

เรือยางท้องแข็ง

RIGID INFLATABLE BOAT (RIB)

- เป็นเรือประเภท : เรือใช้สอย 

- ประเภทการใช้งาน : เรือพระที่นั่ง

__________________________________________________________________________________________