ประวัติกองเรือลำน้ำ

Release Date : 29-01-2015 13:49:16
ประวัติกองเรือลำน้ำ

รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย Stanford ของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทหารบก กองบัญชาการสูงสูุดทำการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบระบบเฝ้าตรวจและควบคุมชายแดนตามลำน้ำโขง การวิจัยได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ และได้รับมอบเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้จังหวัดนครพนมตั้งเป็นหน่วยเฝ้าตรวจชายแดนขึ้น โดย กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติการลำน้ำ กองทัพเรือได้ดำเนินการจุดตั้งหน่วยปฏิบัติการลำน้ำโขง (นปข.) และเพื่อให้การปฏิบัติการในลำน้ำของกองทัพเรือ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้ง กองเรือลำน้ำ (กลน.) และกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งอมุมัติอัตรากองเรือลำน้ำ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)

 

ภารกิจ

จัดและเตรียมพร้อมทางด้านกำลังรบสำหรับปฏิบัติการตามลำน้ำในอาณาเขต และลำน้ำภายในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ป้องกัน ขัดขวาง ทำลายการแทรกซึม และการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ และอธิปไตยของประเทศตามลำน้ำตามอาณาเขต


__________________________________________________________________________________________