ใน ๒๘ ก.ย.๖๔ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.๖๔

Release Date : 28-09-2021 00:00:00
ใน ๒๘ ก.ย.๖๔ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.๖๔

ใน ๒๘ ก.ย.๖๔ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.๖๔ โดยจัดงานแบบออนไลน์ ให้สอดคล้องตามที่ ทร. กำหนด และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๓ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ บก.กลน.

..

รูปภาพที่เกียวข้อง
ใน ๒๘ ก.ย.๖๔ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปี งป.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง