พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.๖๔ ณ ลานหน้า บก.กลน. บางนา กรุงเทพฯ

Release Date : 24-09-2021 00:00:00
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.๖๔ ณ ลานหน้า บก.กลน. บางนา กรุงเทพฯ

ใน ๒๓ ก.ย.๖๔ พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.๖๔ ณ ลานหน้า บก.กลน. บางนา กรุงเทพฯ
     มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นร.ดีเด่นประจำหลักสูตรฯ จำนวน ๑ นาย คือ พ.จ.อ.ชัยมงคล ไพบูลย์    พันจ่าเรือ รตล.มตก.๑ มว.เรือที่ ๑ กลน.
         
แผนกกิจการพลเรือน กองเรือลำน้ำ
 
 
 
..
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผบ.กลน. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตรการปฏิบัติการตามลำน้ำ(ระดับผู้ปฏิบัติ)ประจำปี งป.๖๔ ณ ลานหน้า บก.กลน. บางนา กรุงเทพฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง