พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)

Release Date : 18-02-2021 00:00:00
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)

พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) อาคารพักอาศัยส่วนกลาง ทร. บางนา จำนวน ๒๒ คน โดยมี นางสาวสุภาพร  ธนกรสิริเลิศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุข ๓๒ เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการเข้าหารือกับผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ณ ห้องรับรอง กองเรือลำน้ำ บางนา กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ ตลอดจนภารกิจของหน่วยงานในแนวทางการพัฒนาสาธารณประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแผนงาน Corporate Social Responsibility (CSR) อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่บางนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติอื่น ๆ ในครั้งต่อไป 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ  ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง