การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙

Release Date : 23-10-2016 00:00:00
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙

ใน ๒๒ ต.ค.๕๙    เรือ กร.๑๑๓    เรือ กร.๑๑๔   และเรือ กร.๙๑๑  ออกเรือ รับ - ส่ง ประชาชนในห้วงเวลา ๐๖๐๐ - ๒๑๐๐
 
ในการสนับสนุน กทม. และ นโยบายรัฐบาล ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จาก ท่าเรือเทเวศน์  
 
ไปยัง  ท่าเรือหัวลำโพง  โดยเรือ กร.๑๑๓ รับ - ส่งประชาชน  ๔ เที่ยว   เรือ กร.๑๑๔ รับ - ส่งประชาชน  ๑๒เที่ยว  และ  เรือ กร.๙๑๑  
 
รับ - ส่งประชาชน  ๑๒ เที่ยว รวมประชาชนที่ รับ - ส่ง ทั้งหมด ๓๘๙ คน

รูปภาพที่เกียวข้อง
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง