การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙

Release Date : 15-10-2016 00:00:00
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙

ใน ๑๔ ต.ค.๕๙    เรือ กร.๑๑๓    เรือ กร.๑๑๔   และเรือ กร.๙๑๑  ออกเรือ รับ - ส่ง ประชาชนในห้วงเวลา ๐๕๔๕ - ๑๘๐๐

ในการสนับสนุน กทม. และ นโยบายรัฐบาล ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จาก ท่าเรือเทเวศน์
 
ไปยัง  ท่าเรือหัวลำโพง  โดยเรือ กร.๑๑๓ รับ - ส่งประชาชน  ๑๐ เที่ยว   เรือ กร.๑๑๔ รับ - ส่งประชาชน  ๑๐ เที่ยว  และ  เรือ กร.๙๑๑
รับ - ส่งประชาชน  ๑๔ เที่ยว รวมประชาชนที่ รับ - ส่ง ทั้งหมด ๓๖๕ คน

รูปภาพที่เกียวข้อง
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง