การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๙ ต.ค.๕๙

Release Date : 10-10-2016 08:00:00
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๙ ต.ค.๕๙

ใน ๙ ต.ค.๕๙    เรือ กร.๑๑๓    เรือ กร.๑๑๔   และเรือ กร.๙๑๑  ออกเรือ รับ - ส่ง ประชาชนในห้วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๘๐๐

ในการสนับสนุน กทม. และ นโยบายรัฐบาล ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จาก ท่าเรือเทเวศน์  

ไปยัง  ท่าเรือหัวลำโพง  โดยเรือ กร.๑๑๓ รับ - ส่งประชาชน  ๒ เที่ยว   เรือ กร.๑๑๔ รับ - ส่งประชาชน  ๑๐ เที่ยว  และ  

เรือ กร.๙๑๑ รับ - ส่งประชาชน  ๑๒ เที่ยว รวมประชาชนที่ รับ - ส่ง ทั้งหมด ๒๓๒ คน

รูปภาพที่เกียวข้อง
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๙ ต.ค.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง