การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙

Release Date : 30-09-2016 08:00:00
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙

ใน ๒๙ ก.ย.๕๙    เรือ กร.๑๑๓    เรือ กร.๑๑๔   และเรือ กร.๙๑๑  ออกเรือ รับ - ส่ง ประชาชนในห้วงเวลา ๐๕๔๕ - ๑๘๐๐
ในการสนับสนุน กทม. และ นโยบายรัฐบาล ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จาก ท่าเรือเทเวศน์  
ไปยัง  ท่าเรือหัวลำโพง  โดยเรือ กร.๑๑๓ รับ - ส่งประชาชน  ๖ เที่ยว   เรือ กร.๑๑๔ รับ - ส่งประชาชน  ๑๐ เที่ยว  และ  
เรือ กร.๙๑๑ รับ - ส่งประชาชน  ๑๖ เที่ยว รวมประชาชนที่ รับ - ส่ง ทั้งหมด ๒๓๔ คน

รูปภาพที่เกียวข้อง
การปฏิบัติราชการ สนับสนุน กทม.ในโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อการขนส่งและท่องเที่ยว จากท่าเรือเทเวศน์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง